Home / Gebruiksaanwijzing Moose Färg Gråning vergrijzingsmiddel

Gebruiksaanwijzing Moose Färg Gråning vergrijzingsmiddel

Om hout te laten vergrijzen kunt u het behandelen met vergrijzingsmiddel. Het effect lijkt op zilverbeitsen, de hout structuur wordt duidelijker zichtbaar. Er ontstaat een zilvergrijze/zwarte kleur, die varieert afhankelijk van lichtinval en vochtigheid en soort hout. Moose Gråning is geen beits maar een stof, die hetzelfde effect geeft als jaren blootstelling aan zonlicht.

Vergrijzingsmiddel is licht irriterend: vermijdt oogcontact, draag een beschermingsbril en giftig bij inname in grote hoeveelheden. Draag dus handschoenen bij gebruik en vermijdt inslikken.Vergrijzingsmiddel geeft een zekere bescherming tegen houtrot maar zeker niet tegen de ultraviolette stralen van de zon. Ook verzorgt het het hout niet. Gebruik daarom Storuman Skydd als afwerking. Vergrijzingsmiddel wordt geleverd als een poeder, los het op in lauw water.

Maak afhankelijk van de houtsoort een mengsel van ongeveer 5 – 50 gr. vergrijzingsmiddel met 1 liter water, met een kleine toevoeging van groene zeep om de oplossing beter te laten doordringen. Begin met een lage concentratie om te zien hoe uw ondergrond reageert! Maak een proefstukje.

Kwast de planken in met met vergrijzingsmiddel. Twee opeenvolgende behandelingen zijn meestal genoeg. Spoel daarna het hout goed na met water om het overschot aan vergrijzingsmiddel af te wassen. Laat drogen om het effect goed te kunnen zien.

hout-vergrijzen-vergrijzingsmiddel

Het effect op sibersch grenen

Als het regent voor het hout goed droog is of als de planken liggen ontstaan vlekken. Dat geldt ook voor dauw. Zoek dus een mooie droge periode uit. Laat enkele dagen goed drogen en kijk of de kleur u bevalt. De uiteindelijke kleur bepaalt u zelf en hangt af van het aantal behandelingen.

Vergrijzer beschermt NIET tegen uv en het hout zal onbehandeld steeds zwarter worden. Gebruik voor houtworm boorzuur, voor schimmel oxaalzuur (ontweringswater).

Werk vervolgens af met Houtolie (voor liggend hout zoals terrassen), TOPP (binnen) of voor staand hout Storuman Skydd en uw kleur zal goed worden geconserveerd. Houdt er wel rekening mee dat een afwerking de houtnerf naar voren haalt maar de kleur donkerder maakt. Belangrijk: spoel eerst het hout goed af om alle resten van het vergrijzingsmiddel te verwijderen!!!

Vergrijzingsmiddel kan leiden tot verkleuring op de ramen en glas (licht etsend), afdekken dus of eerst demonteren.

Reinig kwasten en kleding met veel water en wat zeep bv Polarsken lijnoliezeep

Veiligheidsinformatie vergrijzingsmiddel

H315 H319 Aanraking met de ogen en de huid vermijden, veroorzaakt ernstige oogirritatie. H302 Schadelijk bij opname door de mond en inslikken. Bij onwel voelen arts raadplegen of een antigifcentrum en etiket tonen. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbeschermering dragen. Bij contact met huid of ogen gedurende enige minuten met veel water spoelen. Verwijder contactlenzen. Hierna verder spoelen. Arts raadplegen. P301+312, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P313, P273

Voorkom lozing in het milieu. De inhoud, mengsel en de verpakking naar KCA station brengen.
vergrijzingsmiddelCas nr. Gråning 13463-43-9  EG nr. 231-753-5.              (+31) (0)6 55 333 165 Moose Färg De Dreef 32 1741MH Schagen Nederland